Yüksek Lisans Programları

Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Dünya hızla değişiyor, insan ve teknoloji de… Bilgi toplumuna ayak uydurmak gerçekten büyük bir çabayı gerektiriyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu “yetişmiş inşan” arayışı ve krizi eğitime vurgu yapmakla beraber, eğitimin denetimini de mecbur kılıyor. Bu doğrultuda eğitim sektörü ve camiasında kalifiye yöneticiye ve denetçiye ihtiyaç doğuyor.
Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sağlık kurumlarının denetim mekanizmasının geliştirilmesi, özel sektör veya devlet eliyle verilen sağlık hizmetlerinin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için bu alanda yetkin personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Kurumları Yönetimi dahilinde verilen dersleri alarak, devlet veya özel sektörde sağlık alanında hizmet veren kurumlara yönetici olabilirsiniz.
Taşınmaz Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kamulaştırma, satış, konut finansmanı, özelleştirme, kredi dereceleme gibi alanlarda yaşanan değerleme sorunları, kamu ve özel üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde birbirinden bağımsız şekilde ele alınmaktadır. Bu sektörlere artan talep ihtiyacı da göz önüne alınırsa bu alanda yetişmiş insan gücüne de ihtiyaç vardır. Taşınmaz geliştirme alanında bazı standartların oturtulması ve yetişmiş insan ihtiyacını göz önünde alan merkezimiz bu doğrultuda Taşınmaz Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Evde Bakım Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Evde bakım hizmetleri bireylere gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerinin kendi ev ortamında sunulmasıdır. Evde bakım hizmetleri, enfeksiyon riskini azaltacağı, iyileşmeyi hızlandıracağı, stresi azaltacağı, yaşam süresini uzatacağı, yaşam kalitesini ve hasta memnuniyetini artıracağı, tekrarlı kurum gereksinimini azaltacağı, maliyet etkin olduğu, bireye bağımsızlık ve özgürlük sağlayabileceği gibi nedenlerle son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artan bir önemle gelişmeye başlamıştır.
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi ilköğretim okullarının birinci kademesinde görev yapacak sınıf öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de öğretmenlik alan bilgisi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Program, öğretmen yetiştirme, eğitimi etkileyen değişkenler ve farklı disiplinlerin (fen, matematik, sosyal vb. gibi) öğretimi ile ilgili dersler içermektedir. lave olarak öğrencilere kendi tercihleri göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Fen Bilgisi eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TYL'nin amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TYL'de verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir. Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir.
Ondokuzmayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tel:0362 312 19 19 Dahili: 2010, Fax:0362 457 58 06, E-posta: irtibat@uzem.omu.edu.tr, Elektronik Ağ: uzem.omu.edu.tr